2.5 Dichloro 1.4 Sulfophenyl 3 Methyl 5 Pyrazolone